VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky firmy Ing. Pavel Platoš, Studio Marionetti, IČ: 75982421 se sídlem Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Ostrava 1. Kontaktní údaje jsou: Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Ostrava 1, info@marionetti.cz, +420 737 772 561.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vytvořené společností Ing. Pavel Platoš, Studio Marionetti, IČ: 75982421, se sídlem Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Ostrava 1 (dále jen „prodávající“), upravují smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím. 1.2. Kupujícím je každý uživatel internetové prezentace www.marionetti.cz, který zašle prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“). 1.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“). 1.4. Podnikatelem je osoba odlišná od spotřebitele a také každá osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, příp. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“). 1.5. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím. 1.6. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Není-li v kupní smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo není-li platnost ustanovení těchto obchodních podmínek kupní smlouvou nebo jiným ujednáním mezi kupujícím a prodávajícím vyloučena nebo modifikována, platí pro vzájemné vztahy mezi smluvními stranami tyto obchodní podmínky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Zbožím ve smyslu těchto obchodních podmínek se rozumí reklamní a propagační předměty bez potisku nebo s potiskem a další zboží nabízené na webových stránkách prodávajícího nebo v e-shopu prodávajícího. Zboží nabízené prostřednictvím webových stránek prodávajícího nebo prostřednictvím eshopu prodávajícího je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter a nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto nabízeného zboží. 2.2. Objednávku (dále také „návrh“) může kupující provést pouze písemným právním jednáním, kterým se rozumí zaslání objednávky buďto prostřednictvím formuláře na internetové prezentaci, nebo prostřednictvím e-mailu, pokud bude obsah takového právního jednání obsahovat alespoň jméno a příjmení kupujícího, adresu fakturační, příp. adresu doručovací, je-li odlišná, přesně specifikované zboží, které si kupující objednává s uvedením kupní ceny, informaci, zda požaduje potisk objednaného zboží, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Takováto objednávka kupujícího je považována za návrh k uzavření kupní smlouvy a kupující jejím zasláním potvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky a v celém rozsahu s nimi souhlasí. 2.3. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami prodávajícího a pokud nemá prodávající konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího. 2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána objednávka nebo která byla v objednávce uvedena. 2.5. Kupující si hradí náklady vzniklé při uzavírání kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku sám, prodávající není povinen tyto náklady kupujícímu hradit.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena je u jednotlivého zboží uváděna bez DPH. 3.2. Grafické, fotografické a programátorské práce jsou zpoplatněny sazbou 790 Kč/hod. Další položky kupní ceny se uvádějí v kupní smlouvě smluvně, není-li stanoveno jinak. 3.3. Není-li kupní cena u jednotlivého zboží nabízeného na webových stránkách nebo prostřednictvím eshopu prodávajícího uvedena, je kupujícímu sdělena na základě jeho dotazu učiněného prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. 3.4. Prodávající si vyhrazuje veškeré změny včetně změn cen uváděných na webových stránkách. Cena za zboží je platná v době jeho objednání kupujícím.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu. 4.2. Kupující je povinen zejména při objednávce uvádět přesné, správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, které uvede kupující v objednávce, považuje prodávající za správné. 4.3. Požaduje-li kupující také potisk objednávaného zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk nejpozději v den potvrzení objednávky nebo a základě dohody později. Pro objednávku potisku je nutné dodat podklady v digitální podobě ve formátu *.cdr nebo *.ai nebo *.eps (v křivkách, bez bitmap, obrysy převedeny na objekt) a v příloze jednoznačně a srozumitelně popsat barvy a umístění potisku na zboží. Dodá-li kupující podklady pro potisk v jiné než shora uvedené formě, je povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené k jejich grafickému zpracování na použitelný formát 790 Kč/hod. bez DPH. 4.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Kvalita tisku a věrnost barev je závislá na použité technologii. Prodávající si vyhrazuje právo upravit velikost či umístění potisku v případě, že navrhovaná velikost či umístění neodpovídá technologickým možnostem dané technologie. Nejsou-li jakost a provedení zboží ujednány řídí se prodávající § 2095 občanského zákoníku. 4.5. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy objednaného zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout 5% množství určeného ve smlouvě. 4.6. Dojde-li k porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy nebo právo požadovat zákonný úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku ve spojitosti s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme. 4.7. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

5. Způsob dopravy, dodání zboží a způsob platby

5.1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, způsob dopravy určí prodávající. Pokud je způsob dopravy dohodnut dle požadavku kupujícího, nese riziko s takovýmto způsobem dopravy spojené kupující, a to včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. Kupující také může využít možnosti osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího na adrese Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Ostrava 1. 5.2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o odeslání zboží a to na e-mailovou adresu, ze které byla kupujícím zaslána objednávka. Odesláním zboží kupujícímu se rozumí jeho odeslání na doručovací adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku dopravce. 5.3. Účinky odevzdání zboží kupujícímu nastanou jeho předáním prvnímu dopravci nebo osobním převzetím zboží kupujícím v provozovně prodávajícího. 5.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Je-li kupujícím spotřebitel je zboží kupujícímu předáno v okamžiku, kdy mu jej dopravce předá. 5.5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad neprodleně informovat dopravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v pořádku bez známek porušení obalu. 5.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny. 5.7. Prodávající se zavazuje odeslat zboží v dodací lhůtě. Dodací lhůta je uváděna v potvrzené objednávce prodávajícím. 5.8. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání zboží a není povinen dodržet dodací lhůtu v případě, že nejpozději v den potvrzení objednávky příp. v jiný dohodnutý termín, nejsou kupujícím prodávajícímu dodány podklady pro tisk. 5.9. Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení dodací lhůty v důsledku vyšší moci. Prodávající je povinen kupujícího o takové skutečnosti neprodleně informovat. 5.10. Kupní cenu spolu s vyčíslenými náklady na balné a dopravu hradí kupující dle vystavené faktury prodávajícím bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího. Jiná forma platby není akceptována. 5.11. Při platbě bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je nutné uhradit platbu pod platebními údaji uvedenými ve faktuře vystavené prodávajícím, která bude kupujícímu zaslána v potvrzení objednávky. Platí, že kupní cena je zaplacena okamžikem připsání peněžní částky na účet prodávajícího. 5.12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

6. Platební podmínky

8.1. Platba za Zakázku je možná výhradně bankovním převodem v prospěch účtu Raiffeisenbank, a.s., 2886427001/5500, SWIFT: RZBC CZ PP, IBAN: CZ69 5500 0000 0028 8642 7001. Platby na dobírku a v hotovosti nejsou akceptovány. 8.2. U Zakázky v hodnotě nad 30.000 Kč požadujeme zálohu ve výši 50 % ceny díla. 8.3. V případě prodlení platby požadujeme Úrok z prodlení, který činí 10.7 % za každý rok prodlení platby za dílo. Nevztahuje se na zálohové platby.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. V případě, že je kupní smlouva uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím e-mailu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy. 7.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. 7.3. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrátí spotřebiteli pouze takto sníženou kupní cenu. 7.4. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 7.5. Kupující, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel, a to včetně všech jeho součástí a příslušenství. 7.6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 7.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 7.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět. 7.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nebude schopen dostát svému závazku, dodat zboží za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. 7.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že dojde k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, dále v případě, že dojde k výrazným změnám cen dopravce nebo pokud prodávající zjistí, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a ze strany kupujícího nedošlo k akceptaci příslušné změny v kupní smlouvě, zejména pokud by šlo o zvýšení ceny zboží nebo zvýšení nákladů na jeho přepravu. 7.11. Smluvní strany si sjednaly, že v případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy, je prodávající povinen toto odstoupení zaslat na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce. Uhradil-li kupující kupní cenu zboží, je prodávající povinen tuto kupní cenu kupujícímu v plné výši vrátit. 7.12. Účinky odstoupení nastávají v okamžiku, kdy se tento projev vůle dostane do sféry adresáta. V případě odstoupení zaslaného na e-mailovou adresu adresáta nastávají účinky dojití projevu vůle do sféry adresáta nejdříve 24 hodin poté, co se e-mail uložil do e-mailové schránky adresáta.

8. Odchylky barevného podání

8.1. Prodávající nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (barvy na tištěných materiálech neodpovídají barvám na monitoru). V případě požadavku na barevnou shodu tištěných materiálů s vaší představou, je nutné si před začátkem výroby vyžádat tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení (žádost je nutno vždy zaslat e-mailem na info@marionetti.cz). O ceně za tisk náhledu k fyzickému odsouhlasení je kupující vždy informován předem a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena. Pokud tištěný náhled k fyzické korektuře není kupujícím výslovně požadován, je považováno za to, že kupující souhlasí s tím, že jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem není oprávněn reklamovat. 8.2. Tištěné materiály z dat dodaných kupujícím bez kontroly ze strany prodávajícího - pokud kupující dodá připravená data pro tisk, za schválenou korekturu se považují tato data jím dodaná. V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami realizace nemá kupující nárok na kladné vyřízení jakékoliv reklamace. 8.3. Tištěné materiály z dat dodaných kupujícím s kontrolou ze strany prodávajícího - data dodaná kupujícím jsou prodávajícím zkontrolována, popř. upravena a kupujícímu je zaslána korektura ke schválení. O ceně za případné grafické práce je kupující informován předem a cena musí být opět z jeho strany odsouhlasena. Případné reklamace se řídí odstavcem 2.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. 9.2. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů (letáky, katalogy, vizitky, bannery apod., dále jen tištěné materiály) je považována odsouhlasená korektura kupujícím. Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně prodávajícího, např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním kupujícího, jdou zcela na vrub kupujícího a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně lze reklamovat pouze tištěné materiály, které se obsahově liší od odsouhlasené korektury kupujícím. 9.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 9.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. v době 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 9.5. Práva z vadného plnění je kupující povinen oznámit na e-mailovou adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o vadě zboží dozvěděl. 9.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen doložit uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a vytknout prodávajícímu vadu jejím přesným popisem, kvůli které jej reklamuje. 9.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 9.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 9.9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 9.10. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění bezhotovostně. 9.11. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocí prodat na účet kupujícího. Prodávající je povinen o tomto postupu kupujícího předem informovat a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k převzetí zboží. 9.12. Reklamaci nelze uplatnit u díla, které bylo změněno neoprávněnou osobou nebo jiným dodavatelem grafických, tiskařských nebo programatorských služeb. Reklamovat lze pouze originální dílo dodané Studiem Marionetti.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je řešena dle podmínek GDPR.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám. 11.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami a že je v celém rozsahu přijímáte. 11.3. S těmito podmínkami kupující souhlasí rovněž zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 11.4. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat v souladu se zákonem. Účinnost změn je vždy ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek. 11.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou zahrnuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. 11.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednávání případných sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. 11.7. V případě situace, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost či neúčinnost zbylých částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. 11.8. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně dostupné na všech webových stránkách prodávajícího www.marionetti.cz.

12. Platnost obchodních podmínek

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021.